Действия

Проектът включва подготвителна и първична фаза и е структуриран в две категории от действия – съвместни действия и местни действия. 

Съвместните действия  включват: 

  • създаване на Мрежата от Инкубатори за Син Растеж 
  • стратегически планове за "Синьо развитие"  
  • оценка на въздействието на изменението на климата върху морските екосистеми 
  • публичност и разпространение на резултатите от проекта 
  • консултантски услуги  

Местните действия включват: 

  • транснационални семинари на тема „Синьо развитие “ 
  • дейности за повишаване на осведомеността относно морското дело  
  • проучвания за „интелигентното пристанище на бъдещето“ 
  • приложения за поддръжка на пристанищната инфраструктура. 
  • консултантски услуги