Цели и очаквани резултати

Проектът има за цел популяризирането на иновативни решения и пилотирането на нови възможности и икономически жизнеспособни решения за справяне с определени морски предизвикателства  чрез създаване на „Мрежа от инкубатори за син растеж “.

Освен това проектът има за цел: 

 • Осигуряване на подкрепа за подобряване на технологичното развитие и иновациите. 
 • Осигуряване на подкрепа за трансфер на научни знания.  
 • Укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на морските и крайбрежните МСП, включително подобряване на безопасността и условията на труд. 
 • Опазване и възстановяване на водното биоразнообразие. 
 • Укрепване на морските и крайбрежните екосистеми. 
 • Насърчаване на иновативна, конкурентоспособна, устойчива и ресурсно ефективна аквакултура, основана на знания и технологии. 
 • Развиване на професионално обучение, нови професионални умения и учене през целия живот за развиващите се нужди на пазара в „синята икономика“.

Очаквани резултати: 

 • Действия  на „Инкубатор за син растеж“ във всеки участващ регион. 
 • Разработване на стратегически планове за "Син растеж" за всеки участващ регион. 
 • Оценка на ефектите от изменението на климата върху морските екосистеми за всеки участващ регион. 
 • Оценка на идеи за „Интелигентно пристанище на бъдещето“. 
 • Реализиране на действия за повишаване на осведомеността по приоритетни въпроси свързани с морето и крайбрежието. Действията  са насочени към местните органи (публични и частни) и обществеността.