Δράσεις

Το έργο αποτελείται από 2 κατηγορίες δράσεων – τις κοινές δράσεις και τις τοπικές δράσεις. 

Οι κοινές δράσεις περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία του «Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» 
  • Στρατηγικά Σχέδια για τη Γαλάζια Ανάπτυξη
  • Εκτίμηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσιαοικοσυστήματα 
  • Δημοσιότητα και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου 
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι τοπικές δράσεις περιλαμβάνουν:

  • Διακρατικά εργαστήρια για τη Γαλάζια Ανάπτυξη
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θαλάσσιες υποθέσεις 
  • Μελέτες για το «έξυπνο λιμάνι του μέλλοντος»
  • Εφαρμογές για την υποστήριξη των λιμενικών υποδομών 
  • Υπηρεσίες συμβούλων