Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα

Στόχος του έργου είναι η προώθηση καινοτόμων λύσεων, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή νέων και οικονομικά βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση επιλεγμένων θαλάσσιων προκλήσεων και ευκαιριών μέσω της δημιουργίας ενός «Δικτύου Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης». 

Επίσης, το έργο στοχεύει: 

  • στην παροχή υποστήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς επιστημονικών γνώσεων, 
  • στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των θαλάσσιων και παράκτιων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, ιδίως των σχετικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα, 
  • στην προστασία και την αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και την ενίσχυση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, 
  • στην προώθηση καινοτόμου και ανταγωνιστικής, περιβαλλοντικά βιώσιμης και αποδοτικής στηχρήση των πόρων υδατοκαλλιέργειας, βασισμένης στη γνώση και την τεχνολογία, 
  • στην ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης για τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς στη “γαλάζια οικονομία”. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Η δημιουργία του «Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης», με τη λειτουργία μιας «Θερμοκοιτίδας Γαλάζιας Ανάπτυξης» σε κάθε περιοχή Ομάδας Τοπικής Δράσης Αλιείας.
  • Η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων «Γαλάζιας Ανάπτυξης» για την κάθε περιοχή Ομάδας Τοπικής Δράσης Αλιείας.
  • Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα για κάθε περιοχή των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας.
  • Η επεξεργασία ιδεών για το «Έξυπνο λιμάνι του μέλλοντος».
  • Η υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης των τοπικών φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) καθώς και του ευρύτερου κοινού για θαλάσσια και παράκτια ζητήματα προτεραιότητας.