Έργο

Το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» αφορά στη συνεργασία επτά ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών για τη δημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης με στόχο τη βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία τους. 

Κατά την προπαρασκευαστική φάση του έργου είχαν συνεργαστεί η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. και το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την ανάπτυξη ενός ΣΔΣ με τίτλο «Αλιείς και Αλιεύματα – Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας με βάση την Αλιεία». Στη συνέχεια και με την προσθήκη νέων εταίρων το έργο μετεξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή και με τον νέο τίτλο «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης». 

Το Σχέδιο υλοποιείται από πέντε ελληνικές και μία βουλγαρική Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 4.3 / Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, φέρει MIS 5149750 και χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συντονιστής εταίρος είναι το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, ενώ συμμετέχουν η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, η Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (ΟΤΑ Λαγκαδά, Βόλβης κλπ. και ΟΤΑ Χαλκηδόνος και Δέλτα), η Αναπτυξιακή Καβάλας, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίαςκαι η FLAG Burgas-Kameno.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 185.000€ εκ των οποίων, 170.000 € αναλογούν στις ΟΤΔΑ της Ελλάδας και 15.000 € αναλογούν στον διακρατικό εταίρο.

Το έργο διακρίνεται σε τέσσερα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):

  • ΠΕ1: Προπαρασκευαστική φάση
  • ΠΕ2: Συντονισμός- Διαχείριση έργου
  • ΠΕ3: Δημιουργία Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης
  • ΠΕ4: Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση του έργου