Απολογιστική έκθεση έργου

Ημερομηνία: 09/12/2023

Ολοκληρώθηκε η απολογιστική έκθεση του έργου που περιλαμβάνει σύνοψη του υλοποιηθέντος αντικειμένου και βασικά συμπεράσματα.

Η απολογιστική έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1 «Δημοσιότητα και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου». 

Στην έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στα αποτελέσματα του έργου, προκειμένου να προωθηθούν τα κύρια επιτεύγματά  του και να δημιουργηθούν ισχυρές σχέσεις δικτύωσης μεταξύ των εταίρων του σχεδίου. Με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου μπορούν να δημιουργηθούν αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ των εταίρων του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας και του ευρέος κοινού, όσο και με τρίτα μέρη, όπως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. 

Διαβάστε την απολογιστική έκθεση, εδώ.