Διακρατικό σεμινάριο στην Πορτογαλία

Διακρατικό σεμινάριο στην Πορτογαλία

Ημερομηνία: 20/10/2022

Συνάντηση για τη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία.

Το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας έργου «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» ("Blue Growth Incubators Network") παρουσιάστηκε σε διακρατικό σεμινάριο στην Πορτογαλία, με θέμα «Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία». 

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το FAMENET (Δίκτυο παρακολούθησης, αξιολόγησης και τοπικής υποστήριξης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας) στην Figueira da Foz της Πορτογαλίας, στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2022. 

Το σεμινάριο είχε στόχο να βοηθήσει τις ΟΤΔ να αναζητήσουν τις διάφορες ευκαιρίες που τους ανοίγονται στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν διάφορες πτυχές της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, όπως:

- Κυκλική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

- Αειφόρος γαλάζιος τουρισμός

- Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (ΘΧΣ)

Η παρουσίαση του ΣΔΣ «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» έγινε από τη Χριστίνα Καλαθά, εκπρόσωπο του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. 

Πρόγραμμα_Σεμιναρίου

Παρουσίαση_Δικτύου